SLÄCKNINGS- OCH RÄDDNINGSPLAN 2017-2018

BOSUND SKOLA

SLÄCKNINGS- OCH RÄDDNINGSPLAN

ADRESS

Bosund skola,

Skolvägen 13

68 555 BOSUND

KONTAKT:

Rektor Ingmar Juselius 044 720 6599

Fastighetsskötare Sigvald Brännbacka 044 721 7700

ÅTGÄRDER VID ELDSVÅDA, GASOLYCKA ELLER LIKNANDE:

Instruktioner angående åtgärder vid eldsvåda, gasolycka eller andra störningar

ALARMERA

Rusa till närmaste telefon (lärarrum/köket) och ring alarmnumret 112!

Gör så här:

• berätta vem du är

• vad som har hänt

• var det hänt

• berätta om det finns människor i fara

• svara på de frågor som ställs till dig

• följ de anvisningar du fått

• avsluta inte samtalet innan du får lov till det samt ge utrymningsorder (vid

brand) eller förhållningsdirektiv (vid gasfara) via högtalarsystemet

Utrymningsorder: ”VIKTIGT MEDDELANDE! Det brinner i (ange platsen). Skolan skall

utrymmas omedelbart under lärarnas och personalens ledning. Samling i rinken på bestämda

platser. JAG UPPREPAR...”

Gasalarm: ”VIKTIGT MEDDELANDE! Allmänt gasalarm har getts. Alla skall hålla sig inomhus

och de som befinner sig på gården skall genast komma in. Kontrollera att alla dörrar och

fönster är stängda. Invänta vidare instruktioner. JAG UPPREPAR...”

UTRYMNING

Efter att brandkåren alarmerats och utrymningsorder getts utrymmer klasserna

skolbyggnaden under lärarens ledning. Efter utrymningen samlas eleverna klassvis på

förutbestämda platser, i första hand rinken och i andra hand fotbollsplanen. Vid

uppsamlingsplatserna kontrollerar läraren att ingen blivit kvar i byggnaden och meddelar

antalet närvarande/frånvarande till rektorn eller biträdande rektorn. Vid evakueringen

stängs dörrar och fönster för att förhindra att branden sprider sig. Ifall man tvingas ta sig

genom en rökfylld korridor sker det krypandes.

SLÄCKNING

Efter att alla elever och all personal evakuerats, och det konstaterats att ingen befinner sig i

fastigheten, inleder släckningsgruppen sitt arbete med att begränsa elden. Till

släckningsgruppen hör rektorn, fastighetsskötaren samt övrig personal som inte har klasser

att evakuera. Ansvaret för rektorns elever överlåts till specialläraren. Vid släckning används

de snabbrandposter, pulversläckare och släckningsfiltar som finns utplacerade i fastigheten

(se situationsplan).

ANSVARSOMRÅDEN:

Alarm

Alla bör känna till hur utrymningsordern (finns placerad invid högtalaranläggningen) lyder

och hur brandkåren alarmeras.

Evakuering

Alla bör känna till hur evakueringen går till, vilka vägar samt på vilket sätt man skall söka sig

ut till uppsamlingsplatserna.

Släckning

Personalen skall känna till var släckningsredskapen finns och hur de skall hanteras. För

avstängning av ventilation och el svarar i första hand rektorn. Som reserver fungerar

fastighetsskötaren, kökspersonalen och de lärare som fått detta i specialuppdrag

Restvärdesskydd

Vid behov evakueras viktiga dokument från arkivskåpet (se situationsplan) och

datautrustningen (i första hand server).

Vattentillgångar

o 1 st väggbrandpost vid ytterväggen till idrottsredskapsförrådet

o 6 st snabbrandposter i fastigheten utrustade med slang och pulversläckare

o 1 st släckningsfiltar i köket

o 1 st pulversläckare i slöjdsalen

o (Placeringen framgår ur situationsplanen)

Angreppsvägar

Framgår ur situationsplanen.

Evakueringsvägar

Framgår ur situationsplanen.

Byggnadsbeskrivning

Bosund skola består av skolfastighet som är förenad med filialbibliotek i samma plan. I tredje

våningen finns huvudventilationsaggregatet. Pannrummet finns i källarvåningen.

Avstängning av vatten och el

Vattenintagskranen finns i pannrummet. Centralskåpet finns bredvid pannrummet.

Avstängning av ventilation

Huvudströmbrytaren för avstängning av ventilationen finns i tredje våningen samt separata

avbrytare i kök och gymnastiksal.

Speciella risker

Inget automatiskt brandalarm (knappar) är installerat i byggnaden. Högtalarsystemet sköts

från lärar- eller rektorsrummet. Ifall korridoren rökfyllts alt. brandhärjas kan

utrymningsordern inte ges via högtalar- anläggningen.

Nyckel

Huvudnyckel till skola / förskola finns i cylinder.

Energiverket samt telefonbolaget har nyckel till elhuvudcentralen.

Övrigt

Dagtid vistas i fastigheten ca 180 personer. Fastigheten är normalt stängd kl. 16.00 - 07.00.

Kvällstid förekommer kursverksamhet i klassrummen samt idrottsverksamhet i

gymnastiksalen. Under loven är fastigheten till största delen obemannad. Filialbiblioteket har

egna öppettider.

Restvärdesskydd

Skolans viktigaste handlingar finns i arkivet i rektorns rum.

Datautrustning finns i datasalen samt i speciallärarens rum samt i lärarrummet (server i

materialförrådet). Fastigheten samt inventarierna är försäkrade i försäkringsbolaget Aktia.

Kontaktperson gällande försäkringsskydd är förvaltningschef Carola Löf.