JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 2017-2018

BOSUND SKOLA

JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Inledning

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön. Lagen om likabehandling

förbjuder diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet,

språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder eller sexuell läggning.

Planen gäller elever, lärare och övrig personal som är engagerad i skolans verksamhet.

Jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen för Bosund skola F-6, är ett verktyg för

utvärdering och utveckling av jämställdheten och likabehandlingen i vår skola, och används

som grund för de åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

Mål

Vi strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och personal. Vi accepterar

inte någon form av kränkande behandling såsom mobbning, diskriminering, sexuella

trakasserier, våld eller hot i skolmiljön. Detta innebär att det för elever och personal är

förbjudet att genom tal, skrift, miner, gester eller symboler kränka någon. Förutom tal, brev,

lappar och klotter gäller det också kränkning via medier såsom mobiltelefon och internet.

Ingen får heller utsätta elever eller personal för våld, hot, utfrysning eller annan kränkande

behandling.

Ett beteende som kränker människovärdet behöver inte riktas till en viss person för att

kunna betraktas som trakasseri av honom eller henne, utan det kan även riktas till en viss

grupp av människor.

Vi strävar efter att alla i skolgemenskapen ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt

främja jämställdhet och likabehandling vid våra skolor. Planen ska verka som ett eget

dokument i samarbete med andra dokument som styr skolan.

Utbildningsanordnaren bör se till att eleverna, oberoende av kön, har samma möjlighet till

undervisning och att läromedlen stöder syftet med jämställdhetslagen.

Rättigheter och skyldigheter

Det är allas rätt att ha tillgång till jämställdhetsplanen. Planen, och lagen som den bygger på

gäller också läroanstaltens skyldighet att göra anpassningar för personer med

funktionsnedsättning.

Både elever och personal har skyldighet att vid misstanke om kränkning av individen

rapportera det till lärare, rektor eller annan ansvarig vuxen i skolan. De vuxna är skyldiga att

föra ärendet vidare för behandling till antimobbningsteamet eller elevvårdsteamet och vid

behov till en extern instans. Det är allas rättighet att ärendet som anmälts blir behandlat.

Jämställdhets- och likabehandlingsprinciper

Jämställdhetsprinciperna och likabehandlingsprinciperna rör alla elever, lärare, och övrig

personal som är verksam i skolan. Eftersom planen berör ett så stort antal människor ska

jämställdhet ses på ur ett brett perspektiv:

Kön

Ingen ska bli diskriminerad på grund av kön.

Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oberoende av kön.

Språk

Ingen ska bli diskriminerad på grund av det språk han/hon använder.

Etnisk bakgrund

Diskriminering eller kränkning ska inte förekomma på grund av individens etniska bakgrund.

Rasistiska handlingar får inte förekomma.

Sexuell läggning

Sexuell kränkning genom tal, skrift, symboler, våld eller hot får inte förekomma.

Religion

Ingen ska diskrimineras på grund av sin religion.

Inom ramen för skolans undervisning ska ovan nämnda ämnen kunna diskuteras neutralt och

sakligt. Skolans läromaterial ska vara könsneutralt om det inte finns relevanta orsaker till

undantag. Undervisningsmetoderna ska varieras, så att olika elevers inlärningsprofiler tas i

beaktande. Läraren har rätt att planera hur de vill lägga upp sina lektioner, men ska ta i

beaktande elevernas åsikter och behov.

Nuvarande situation i Bosund skola

Enligt den kartläggning som gjordes i åk 5-6 (december 2016) framgår det att:

#4. 78% gärna kommer till skolan

#5. 95% känner sig trygga i skolan

#7. 32% har upplevt att lärarna behandlar flickor och pojkar annorlunda

#8. 17% har upplevt att lärarna bedömer flickor eller pojkar olika

#9. 32% har upplevt att lärarna ställer olika krav på flickor och pojkar

#10. 80% har upplevt att flickor och pojkar uppmuntras på samma sätt

#11. 71% har upplevt att lärarna låter flickor uttrycka åsikter på lektionerna

#12. 68% har upplevt att lärarna låter pojkar uttrycka åsikter på lektionerna

#13. 28% har upplevt eller observerat otrevliga kommentarer eller skällsord om sin

egen eller någon annans kropp

#14. 17% har upplevt att någon rört hen eller någon annan på ett opassande eller

obehagligt sätt

#17. 83% upplever att Bosund skola är en jämställd skola

Åtgärder

Utgående från undersökningsresultaten får vi i skolan arbeta för att eleverna fortsättningsvis

ska känna sig trygga, och få uppleva att de blir lyssnade till. Det mobbningsförebyggande

arbetet i den dagliga verksamheten bör fortsätta, med målet att ingen elev ska behöva

känna sig ojämlikt behandlad eller bli utsatt för kränkande kommentarer. Jämställdhets- och

likabehandlingsarbetet ska hållas levande i skolmiljön. Planen uppdateras årligen. Elever och

personal informeras årligen och planen finns tillgänglig på skolans hemsida.

21.12.2016

Ingmar Juselius

Rektor

Bosund skola